Algemene Voorwaarden

 

 

1.    Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen The Lash Lab en een cliënt waarop The Lash Lab deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Bij het maken van een afspraak of telefonisch of online gaat akkoord met de algemene voorwaarden. 

b.The Lash Lab kan de Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen zonder client daarvan in kennis te stellen. Het is aan de client om van tijd tot tijd te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd of niet. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op thelashlab.nl. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat deze op de website geplaatst zijn. Gewijzigde Algemene Voorwaarden komen onmiddellijk voor de oudere Algemene Voorwaarden in de plaats.

2.     Persoonsgegevens client

The Lash Lab  verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. De opgegeven persoonsgegevens maakt teneinde hem in staat te stellen met betrekking tot de afspraak contact met de consument op te nemen.

 

 

 

3.    Inspanningen The Lash Lab

The Lash Lab zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. The Lash Lab zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Danwel aller eerst in advies wanneer nodig is binnen 5 werkdagen.

 

 

 

4.    Afspraken

a. Bij nieuwe klanten wordt de afspraak bevestigd na het betalen van een niet terugvorderbare aanbetaling van 50% van het honorarium. Elke afspraak is inclusief reserveringkosten van €25,-. Bij een succesvolle transactie ontvangt de client een bevestiging. Indien er telefonisch een afspraak gemaakt is en de aanbetaling niet voldaan is is binnen 24 uur komt de reservering te vervallen. De client is hier zelf verantwoordelijk voor. Bij nieuwe klanten dient eerst de reservering vooraf te worden voltooid alvorens de geplande afspraak.

Dit kan via bankrekeningnummer:NL41 INGB 0006 4959 54 T.A.V. The Lash Lab.

 

 

b. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan The Lash Lab melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt The Lash Lab
 het volledige honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag The Lash Lab de verloren tijd inkorten op de behandeling of afzeggen en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
The Lash Lab moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

c. De cursist moet verhindering voor een cursus zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 72 uur voorafgaande aan de cursus telefonisch aan The Lash Lab melden.
Indien de cursist deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt The Lash Lab
 50% van het honorarium voor de afgesproken cursus aan de cursist in rekening. De cursist dient bij het afzien van de cursus zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkweken voorafgaande aan de cursus telefonisch aan The Lash Lab melden. Indien de cursist deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt The Lash Lab 50% van het honorarium en de gemaakte onkosten aan de cursist in rekening. Indien de cursist meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag The Lash Lab de cursus in extreme te laat komende gevallen laten vervallen of verloren tijd inkorten op de cursus en in beide gevallen toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. The Lash Lab moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cursist melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

d. Bij online afspraken is de client verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van de benodigde gegevens. Indien gegevens onjuist of onvolledig, zijn verdere consequenties betreffende de afspraak te wijden aan client. Cliënten kunnen 24 uur per dag en zeven dagen in de week een behandeling van zijn of haar keuze uitkiezen en een afspraak maken. Na het maken van een afspraak ontvangt de client een afspraakbevestiging en info via mail en sms. op de dag van de afspraak ontvangt de client een herinnering.

De ruimte is te beperkt om gezelschap mee te brengen. Minimumleeftijd voor de behandelingen is 16 jaar. Indien niet aan genoemde punten voldaan wordt kan de afspraak, zonder bericht vooraf, komen te vervallen.

 

 

 

5.    Betaling

a. The Lash Lab vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Met uitzondering van de prijzen m.b.t. cursussen en workshops.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pinbetaling  te voldoen.

b. The Lash Lab vermeldt alle prijzen van cursussen en workshops voor cursisten en afnemers zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn vrijgesteld van btw. Met uitzondering van de prijzen m.b.t. behandelingen voor de consument. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cursist dient de betaling voor aanvang van de cursus of voor verzending van producten via de bank voor de vermelde uiterlijke betaaldatum te voldoen. Of in overleg vóór aanvang van de cursus de betaling en eventuele producten contant/per bankbetaling  te voldoen. Niet betaalde betalingen kunnen leidden tot latere leveringen of het laten vervallen/annuleren/verplaatsen van de cursus/workshop/bestelling. The Lash Lab mag de cursus/workshop/bestelling, in dit geval het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 

 

 

6.    Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet The Lash Lab vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan The Lash Lab aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. The Lash Lab behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. The Lash Lab zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

 

 

7.    Geheimhouding

Zowel The Lash Lab als de client is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die medegedeeld is tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, The Lash Lab is verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 

 

8.    Aansprakelijkheid

The Lash Lab is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat The Lash Lab is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. The Lash Lab is niet aansprakelijk voor beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

 

 

9.    Garantie

The Lash Lab geeft de cliënt 3 dagen garantie op de verrichte behandeling en 7 dagen op de producten.
Deze garantie vervalt indien:

· De cliënt de wimperextensions heeft laten onderhouden door een andere wimperstyliste.

· De cliënt andere producten dan de door de The Lash Lab geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.

· De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimperextensions niet heeft opgevolgd.

· De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 2 werkdagen heeft opgevolgd.

· De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

· De cliënt door andere oorzaken van slechte retentie wimperextensions uitvallen.

· De cliënt een allergische reactie ervaart. Indien client een allergische reactie ervaart zullen de wimperextensions zo snel als mogelijk kosteloos worden verwijderd. Een allergische reactie zal nimmer leiden tot restitutie.

 

 

 

10.    Beschadiging & diefstal

The Lash Lab heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. The Lash Lab meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 

 

11.  Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan The Lash Lab. The Lash Lab moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht gegrond is, zal The Lash Lab de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is  geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

 

 

 12.  Behoorlijk gedrag

De cliënt/cursist behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt/cursist na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft The Lash Lab het recht de cliënt/cursist de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13.  Recht

Op elke overeenkomst tussen The Lash Lab en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.


 

 

 

 

 

 

 Copyright 2019 Thelashlab.nl - Alle rechten voorbehouden

Voor vragen of klachten gaarne het onderstaande contactformulier volledig invullen.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.